Polityka prywatności

Polityka Prywatności dla serwisu internetowego: www.luznysek.pl(„Polityka
Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
• Administrator danych osobowych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i
sposoby przetwarzania danych osobowych.
• Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa­
jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej.
•Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.luznysek.pl
Jak przetwarzamy Twoje dane

Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO)
informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest:

Roberta Salwa Zakład Usług Stolarskich Luźny Sęk Robert Salwa
tel. 792761633
Nip 959 152 24 49
Goleniawy 59, 26-050 Zagnańsk

kontakt@luznysek.pl


Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Firma Karol Kaczmarski przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
a) nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania
danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora;
b) zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1
lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości i Ustawą Ordynacja Podatkowa);
d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu
roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych,
– do ich sprostowania,
– do usunięcia,
– do ograniczenia przetwarzania,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– do przenoszenia danych
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do nawiązania jakiejkolwiek
współpracy.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w
zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji wymienianych w punkcie 3 powyżej celów:
a) w zakresie kontaktu mailowego- do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż
3 lata.
b) w zakresie realizacji umowy- przez okres niezbędny do realizacji umowy i po tym okresie
w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.
c) w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego- 5 pełnych lat od zakończenia roku
kalendarzowego.
c) w zakresie dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami- 6 lat od zakończenia
współpracy.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
administratora (np. biuro księgowe, dostawca hostingu).

Bezpieczeństwo

Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących
Użytkowników. Administrator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje
odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym,
które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Firma Karol Kaczmarski w
szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące Plików Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu
(urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego
podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi
informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas
odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia
i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do
infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach
(np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu,
potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści.
Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji
Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach
końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej
przeglądarki internetowej.
Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację
plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla
wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności
Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa
Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się
skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Informacje końcowe

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz
rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których
będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem:
www.luznysek.pl/polityka-prywatnosci